Schleswig-Holstein

Pfuhlschnepfe

Pfuhlschnepfe
Pfuhlschnepfe

© Martin Stock/LKN.SH